Souhlas se zpracováním osobních údajů

Cílem tohoto prohlášení je seznámit a ujistit všechny naše zákazníky, dodavatele, zaměstnance a další spolupracující fyzické osoby se zásadami a pravidly, kterými se naše společnost řídí při ochraně osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) číslo 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“). Toto nařízení GDPR vstoupilo v platnost dnem 25. 5. 2018.
Odkaz na zdroj

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle článku 6 Nařízení EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je David Ečer, IČ: 49539094, se sídlem: Lipová 197, 290 01 Poděbrady (dále jen: „správce“).
 2. Správce osobních údajů
  David Ečer,
  IČ: 49539094, se sídlem:
  Lipová 197, 290 01 Poděbrady,
  email: info@okna-ecer.cz,
  telefon: +420 602 318 283
 3. Osobními údaji (dále jen “Osobní údaje“) se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nemá jmenovaného pověřence pro správu osobních údajů.

II. Důvod zpracování osobních údajů

 1. 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. (dále jen “Plnění smlouvy”) - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 2. 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

III. Účel zpracování, kategorie a zdroje osobních údajů

Osobní údaje včetně citlivých osobních údajů zpracováváme pouze v oblasti formulářových dat, poptávek, fakturaci. U osobních údajů, jakou je fotografie pro prezentaci na webových stránkách společnosti máme zajištěn svobodný souhlas podle zásad GDPR.
Zpracováváme osobní údaje fyzických osob zejména v oblastech a agendách:
 1. Vedení účetnictví
 2. Obchodní agenda
 3. Webové stránky organizace
 4. Zpracování formulářů (poptávka, kontakt) z webových stránek organizace

IV. Doba uchovávání údajů

 1. 1. Správce uchovává osobní údaje V případě objednávky po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: Zajišťující služby provozování webu je fyzická osoba Michaela Mikovcová. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného plnění smlouvy poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb, a dále osobám, které správci poskytují právní, účetní a IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

VI. Další ujednání

 1. 1. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům
 2. 2. Jste oprávněni kdykoli aktualizovat, opravovat či měnit své osobní údaje, případně omezit zpracování osobních údajů
 3. 3. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
 4. 4. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání.
 3. 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. 1. Odesláním objednávky přes uvedený email nebo poptávkový formulář potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách
David Ečer
Poděbrady, Polabec, Lipová 197
e-mail: info@okna-ecer.cz
Copyright © 2024 by David Ečer | realizace Regional | Administrace |
Privacy&policy
ikona